For å drive en klubb, kreves det tydelige retningslinjer for alle involvert i drift, trening og frivillig arbeid. Spesielt viktig er dette med tanke på å sikre trygge rammer for barn og unge i et miljø som blir drevet av voksne. Retningslinjene skal sikre at alle som bidrar i klubben skal følge de samme reglene, og bidrar i stor grad til at klubben kan utvikle seg og nå de målene den har satt. Retningslinjene kan omhandle trenere, ledere, foreldre eller utøvere, de kan være retningslinjer for mottak av nye potensielle medlemmer, rutiner for innmelding i klubb, oppfølging av foreldre. Norges idrettsforbund har også egne retningslinjer som gjelder for all norsk idrett som omhandler blant annet alkohol, snus og tobakk og publisering av bilder.

Under finner du linker til de forskjellige retningslinjene, disse bør klubben ta opp i ett felles forum (styremøte og/eller klubbkveld) og legge til i sine egne retningslinjer. Mange klubber har laget en klubbhåndbok, hvor de enten legger retningslinjene inn i sin helhet, eller lenker til dem, slik at nye medlemmer og frivillige lett kan finne frem.


Idrett for barn:


Idrett for ungdom:


Retningslinjer for klubbdrift:


Alkohol

Idrettens holdning til alkohol - Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54

  1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)
  2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
  3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
  4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i)
  5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk.

Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens § 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.


Røyk og snus

Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus

Vedtatt i Idrettsstyrets møte nr. 27 – 2007-2011 (Sak 283)

  1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.
  2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.
  3. Tribunekulturen skal være røykfri.
  4. Utøvere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.
  5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.