Generelt om lovnorm for særforbund.
Ufravikelig lovnorm.

Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det særforbundet må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for særforbund skal legges til grunn i alt lovarbeid i særforbundet.

Lovendringer

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes for godkjenning til Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Lovendringer i særforbundets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Ved endring av loven kan særforbundet legge til det særforbundet selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov, for eksempel regler om den interne organisering av særforbundet, sammensetning av styret mv.

Motstrid mellom særforbundets lov og NIFs regelverk/lovnorm

Tilleggene/endringene i særforbundets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i særforbundets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i særforbundets lov være tilsvarende ugyldig.

Fleridrettsforbund

Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov § 6-4 krever.
NIF lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjenglig på www.idrett.no

Det overfor nevnte er ikke en del av forslaget til NCFs lov, men en orientering fra NIF eller merknader som ikke refererer seg direkte til NCFs lov. [Curlingstyrets anm.]

Lov for Norges Curlingforbund (NCF) stiftet 21. februar 1956, vedtatt på NCFs ting 12.-13. mai 2012, godkjent av Idrettsstyret1 den....................(dato/år).(Kommer)

Kan også lastes ned som pdf-dokument

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Norges Curlingforbunds formål er å fremme curlingidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 § 2 Organisasjon
(1) Norges Curlingforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer curlingidretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.
(2) Norges Curlingforbund er medlem av NIF, World Curling Federation (WCF) og European Curling Federation (ECF), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for Norges Curlingforbund uavhengig av hva som måtte stå i NCFs egen lov. Norges Curlingforbund er også tilsluttet Royal Caledonian Curling Club.
(3) Opptak av nye idretter i NCF, samt endring av Norges Curlingforbunds navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NCF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget.
(4) Alle idrettslag som er tilsluttet NCF plikter å overholde NIFs og NCFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak.

§ 3 Oppgaver og kompetanse
(1) Norges Curlingforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer curlingidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
(2) Norges Curlingforbund er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter curlingidrett med følgende unntak:

 • a)  Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
 • b)  Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
 • c)  Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
 • d)  Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.
(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av særforbundet.

§ 4 Medlemskap
(1) Alle idrettslag som organiserer curlingidretten og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i forbundet.
(2) Søknad om medlemskap sendes Norges Curlingforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

§ 5 Kontingent/avgifter
(1) NCFs ting kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.
(2) Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 6 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i Norges Curlingforbund skal det velges personer fra begge kjønn.
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.2

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Norges Curlingforbund: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg.
(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.
(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i Norges Curlingforbund.
(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under Norges Curlingforbunds ting. Kun representasjonsberettiget idrettslag/særkrets/region kan fremme forslag til behandling på NCFs ting.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) Arbeidstaker i Norges Curlingforbund er ikke valgbar til verv i forbundet eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i Norges Curlingforbund plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
(2) Arbeidstaker i Norges Curlingforbund kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med Norges Curlingforbund.
(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at Norges Curlingforbund gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til NCFs styre.
(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.3

§ 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til særforbundet
(1) En person som har en avtale med Norges Curlingforbund som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av Norges Curlingforbund, er ikke valgbar til verv innen Norges Curlingforbund eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av Norges Curlingforbund. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NCF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.4

§ 10 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Norges Curlingforbund er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 • a)  når vedkommende selv er part i saken.
 • b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
 • c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
 • d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i Norges Curlingforbund.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

§11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Norges Curlingforbund vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§12 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

III. ØKONOMI

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Norges Curlingforbund er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven.
(2) Norges Curlingforbund skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
(3) Bankkonti skal være knyttet til Norges Curlingforbund og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
(4) Norges Curlingforbund avholder ordinært ting hvert år, og tinget skal fastsette et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
(6) Norges Curlingforbund kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Norges Curlingforbund kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NCF og beslutning fra Idrettsstyret.
(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Norges Curlingforbunds størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV. § 14 Særforbundstinget
(1) Norges Curlingforbunds høyeste myndighet er NCFs ting som avholdes hvert år.
(2) Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles
(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Representasjon på særforbundstinget
(1) På Norges Curlingforbunds ting møter med stemmerett:

 • a)  NCFs styre.
 • b)  Representanter fra idrettslag etter følgende skala: en representant for inntil 100 medlemmer pr. 31.12. året før, to representanter for 101-200 medlemmer pr. 31.12. året før og tre representanter for 201 og flere medlemmer pr. 31.12. året før.
 • c)  En representant for hver særkrets/særidrettsutvalg.

(2) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.
(3) Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av Norges Curlingforbund. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.
(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

 • a)  Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte
 • b)  Kontrollkomiteens medlemmer
 • c)  V algkomiteens medlemmer
 • d)  Revisor
 • e)  Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget.

§ 16 Ledelse av tinget
Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er).

§ 17 Norges Curlingforbunds tings oppgaver
(1) NCFs ting skal:

 • a)  Godkjenne de fremmøtte representantene.
 • b)  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 • c) Velge dirigent(er), referent(er)7 samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 • d)  Behandle beretning for Norges Curlingforbund.
 • e)  Behandle Norges Curlingforbunds regnskap i revidert stand.
 • f)  Behandle forslag og saker.
 • g)  Fastsette kontingent og avgifter.
 • h)  Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 • i)  Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Norges Curlingforbunds regnskap.
 • j)  Foreta følgende valg:8
  • President og visepresident for to år og som velges på samme ting.
  • Fire styremedlemmer valgt for to år, hvorav ett valgt på samme ting som president og visepresident, og fire varamedlemmer valgt for ett år9.
  • Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer valgt for ett år.
  • Lovutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem valgt for ett år. Medlemmene i dette utvalget skal representere ulike medlemsklubber, én klubb kan ikke ha mer enn ett medlem.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem, valgt for ett år. Valgkomitéen skal bestå av representanter for minst tre forskjellige klubber.
  • Hederstegnkomité med tre medlemmer og to varamedlemmer, valgt for fem år,til utdeling av NCFs hederstegn.

 

(2) President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 18 Stemmegivning på Norges Curlingforbunds ting
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9.

§ 19 Ekstraordinært ting i Norges Curlingforbund
(1) Ekstraordinært ting i NCF innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

 • a)  Vedtak av NCFs styre.
 • b)  Vedtak av NCFs ting.
 • c)  Vedtak av Idrettsstyret.
 • d)  Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste ting i NCF representerte minst
 • 1⁄4 av de stemmeberettigede representanter.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.
(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
(4) Ekstraordinært ting i Norges Curlingforbund skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.10

 

§ 20 Norges Curlingforbunds styre
(1) Norges Curlingforbund ledes og forpliktes av styret som er NCFs høyeste myndighet mellom tingene.
(2) Styret skal:

 1. Iverksette NCFs tings og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå NCFs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.
 3. Påse at Norges Curlingforbunds midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
 4. samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at NCF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 5. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
 6. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

(3) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
(4) Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
(5) Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer.
(6) I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskutere Norges Curlingforbunds standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.

§ 21 Komiteer og utvalg

(1) Norges Curlingforbund skal ha følgende faste komiteer:

 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser.
 2. Valgkomiteen velges på NCFs ting på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5.
(3) Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 23 Avtaler og samarbeid mellom Norges Curlingforbund og næringslivet.
Avtaler og samarbeid mellom Norges Curlingforbund og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og styret i Norges Curlingforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

§ 26 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært ting i Norges Curlingforbund etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Norges Curlingforbund trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.12 Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt13 pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Norges Curlingforbund.

§ 27 Oppløsning - Sammenslutning
(1) Forslag om oppløsning av Norges Curlingforbund må først behandles på ordinært ting i NCF. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært ting i Norges Curlingforbund tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
(2) Ved oppløsning eller annet opphør av Norges Curlingforbund, tilfaller Norges Curlingforbunds overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.
(3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26.

Fotnoner 

1 Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. Delegasjonsreglementet.
2 Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
3 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 4 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
5 For eksempel møte per e-post.
6 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
7 Referent(ene) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representanter(er).
8 Særforbund kan ikke ha egne doms- og appellutvalg for behandling av straffesaker, se dog NIFs lov § 11-11 (2). Særforbundet må vurdere om det skal ha et eget disiplinær-/sanksjonsutvalg for behandling av saker etter egne kamp- og konkurranseregler.
9 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
10 Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte, jf. NIFs lov § 2-19 (2).
11 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.
12 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.
13 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.

Nyheter

 • Alle
 • CCT
 • Curling VM
 • Ungdom

Curling i media

NCF på facebook