Statutter for norges curlingforbund

Med endringer vedtatt på forbundstinget i 2016

Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 10. juni 2016

§1 Fravikelse av statuttene
Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

§2 Regler om startberettigelse
Klubbene rapporterer ved lister inn antall lisensierte i den enkelte klubb, og står
ansvarlig overfor forbundet for innbetaling av disses lisenser.[18]
Styret i Norges Curlingforbund har rett til å diskvalifisere spillere fra arrangementer i forbundets regi, dersom spillerlisensen ikke er betalt før spillestart.

§ 3 Klubbrepresentasjon
§ 3-1
En spiller som deltar i NM, eliteserie og kvalifiseringer til disse eller tilhører
internasjonal gruppe skal være lisensiert og medlem i en klubb som er tilsluttet NCF. Juniorer kan være lisensiert for en klubb for å spille i juniorturneringer og lisensiert for en annen klubb for å spille seniorturneringer.
Spilleren kan bare representere en klubb i samme sesong. Med sesong menes
perioden 1. sept til 1. mai. Unntak; i perioden 15. des til 31. des kan spilleren melde
overgang til en annen klubb. Melding om overgang i denne perioden sendes NCF i
form av et overgangsskjema. Dette skjema skal være undertegnet av spilleren,
tidligere klubb og ny klubb. Når forbundet har registrert overgangen sendes det
melding om dette til spilleren, gammel klubb og ny klubb.

§3-2
I NM Mixed, NM Mixed Double og NM yngre junior kan lag settes sammen på tvers av klubbtilhørighet

§ 4 Landslagsuttak
§ 4-1
Styret utpeker sportslig leder og én eller flere landslagssjefer som står ansvarlig for uttak av alle landslag, dvs. hvilke lag/spillere som skal representere Norge og NCF i internasjonale mesterskap, unntatt er;   

  1. Nordisk mesterskap for juniorer, hvor de to beste guttelagene og de to beste jentelagene i sesongens norgesmesterskap deltar. 

  2. VM Veteran/Senior og VM Mixed hvor vinner av siste sesongs norgesmesterskap tilbys plassen 

  3. I sesonger som ikke er direkte kvalifisering til OL tilbys vinner av sesongens norgesmesterskap plassen til VM Herrer, VM Damer og VM Mixed Double. 

    Sportslig leder i samarbeid med landslagssjefene, pålegges å offentliggjøre uttakskriterier før 1. september hvert år. 

Årstinget gir Styret ved landslagsledelsen fullmakt til å ta ut et annet lag en det som følger av de nye statuttene til VM Herrer i 2018, dvs. avvike fra statuttene som ble vedtatt under foregående punkt."

§ 4-2
Alle representasjonsspillere er underlagt NCFs sponsoravtaler og andre
bestemmelser for representasjon fastsatt av NCF.
Forbundstinget (2006) anmoder styret i NCF om å henstille til utøvere som skal
representere Norge i internasjonale mesterskap om også å delta i Eliteserie og
Norgesmesterskap.

§ 4-3
Internasjonal gruppe
a) Internasjonal gruppe for herrer er de 2 beste lagene fra siste sesongs NM
b) Internasjonal gruppe for damer er de 2 beste damelagene fra siste sesongs NM
c) Internasjonal gruppe defineres med navn på spillere, av sportssjef før sesongstart,
1. september.
Sportsjef har mulighet til å definere et lag fra hvert kjønn til Internasjonal gruppe.

Statutter for turneringer med NCF som overordnet arrangør

 

§ 5 STATUTTER FOR Norgescup
§ 5-1
Alle utøvere på norske lag som deltar i Norgescup skal være lisensiert.

§ 5-2
Arrangørklubb og NCF fastsetter hvor mange lagsom kan delta i hver turnering ut fra banekapasitet og tidsrammen: 
start fredag kl. 17.00 og avslutning innen kl. 17. søndag.
Lagene i sesongens Internasjonal gruppe kvalifisert til deltagelse i NorgesCup.
De øvrige plassene i turneringene tildeles lag som melder seg på etter
invitasjon sendt ut av arrangørklubb og NCF. Hvis flere lag enn det er plass til i
turneringen er påmeldt, er det opp til arrangørklubb og NCF å avgjøre hvem som
gis plass i turneringen. Disse plassene skal prioriteres til inntil to
juniorlag hvis sportssjef ber om det. Invitasjon sendes også utenlandske lag.

§ 5-3
Det skal arrangeres 3 Norgescup-runder i løpet
av en sesong, Sportslig leder skal etter beste evne forsøke å tilrettelegge for
at minst et av lagene i Internasjonal gruppe deltar i hver runde og at alle
lagene i denne gruppen deltar i minst 2 av Norgescup-rundene.

§ 5-4
Hvert eliteserielag består av 4 navngitte spillere og inntil 2 kvalifiserte reserver kan benyttes i en sesong. 
Hvis lagene splittes må minst 3 av spillerne fortsette for at laget skal ta med poengene videre i NorgesCupen.
Endringer i den påmeldte lagoppstillingen i en turnering, skal meddeles turneringsledelsen SKRIFTLIG før hver kamp. 
Enkeltspillere på kvalifiserte lag kan delta i runder hvor ens lag ikke spiller med andre lag (som ”wild card”). 
Dette laget,og denne spiller, vil da ikke få poeng i denne runden

§ 5-5
Arrangørklubb og NCF velger spillesystem forhver Norgescup-runde.
Spillesystemet må være slik at lagene blir rangert .
Alle kamper går over 8 omganger, pluss eventuelle ekstraomganger

§ 5-6
Poeng pr turnering
Lag 1 – 8 rangeres på poeng. Lag 9 – 12 rangeres på tee-dragning. Lag 13-> oppnår ett poeng hver
1. plass: 17 poeng
2. plass: 15 poeng
3. plass: 13 poeng 12 poeng dersom bronsekampen ikke spilles
4. plass: 11 poeng
5. plass: 9 poeng 8 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles
6. plass: 7 poeng
7. plass: 6 poeng 5,5 poeng dersom rangeringskampen ikke spilles
8. plass: 5 poeng
9. plass: 4 poeng
10.plass: 3 poeng
11.plass: 2 poeng
12.plass: 1 poeng
13.plass og videre 1 poeng

Ved poenglikhet blir laget med beste plassering i enkeltturneringene rangert først.
Dersom dette er likt spilles tie-break
etter gjeldende regler dersom plassen gjelder de fire øverste plassene i serien og deltagelse i NM.

§ 5-7
Etter 3 runder vil de 4 best rangerte lagene sammen med finale lagene fra NM bli
invitert til finaleturnering. Dersom inviterte lag ikke stiller vil invitasjonen går til
neste lag i NorgesCup etter 3 runder.Deltagende lag i finalturneringen vil være sikret plass i alle neste sesongs
NorgesCup.

§ 5-8
Etter 3 runder av Norgescup er de 6 beste herre klubblagene kvalifisert til NM-sluttspillet.
Dersom reserve(ne) er benyttet, er de 4 spillerne på hvert lag som har spilt flest kamper direkte kvalifiserte til
NM-sluttspillet og kan derfor ikke delta i NM-kvalifisering. Øvrige spillere (benyttede reserver) kan
delta i NM-kvalifisering.

§ 5-9
Forøvrig spilles Norgescup etter WCF's spilleregler.

§ 5-10
Alle lag i Norgescup skal spille med ensartet antrekk innen laget.

§ 5-11
Brudd på disse statutter kan medføre tap av seriepoeng og/eller ileggelse av bøter eller diskvalifikasjon.

§ 6 STATUTTER FOR NM LAG GUTTER/PIKER
§ 6-1

Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF, og som er
under 21 år før den 1.juli før sesongen og oppfyller kravene til å representere Norge i Internasjonale mesterskap kan delta i NM Lag Gutter/Piker.

 

§ 6-2
NM Lag Gutter/Piker spilles etter et system som skal godkjennes av NCF.

§ 6-3
Alle kamper i NM Gutter/Piker går over 8 eller 10 omganger pluss eventuelle ekstraomganger. Det gis ett poeng for seier og null poeng for tap.

§ 6-4
Forøvrig spilles etter WCFs spilleregler.

§ 6-5
Alle lag skal spille med ensartet antrekk innen laget.

§ 6-6
Brudd på disse statuttene kan medføre tap av poeng og/eller ileggelse av bøter eller diskvalifikasjon.

§ 6-7
Vinnerne av Lag Gutter/Piker er kvalifiserte til en plass i Eliteseriekvalifisering etter egne statutter om neste sesongs representasjon i Eliteserien.

§ 7 STATUTTER FOR NM LAG HERRER/DAMER
§ 7-1
Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF og som oppfyller kravene til å representere Norge i Internasjonale mesterskap kan delta i NM Lag Herrer/Damer.
Hvert lag består av 4 navngitte spillere, inntil 2 reserver kan benyttes.

§ 7-2
NM Lag Herrer/Damer består av NM Kvalifisering og NM sluttspill. Sluttspillet består
av inntil 16 herrelag og inntil 16 damelag.
Herrelagene har kvalifisert seg på følgende måte:
a) De 3 beste lagene fra siste sesongs NM utgjør Internasjonal gruppe og er
kvalifisert, rangert 1-3.
b) En plass som sportssjefen disponerer for evt. ekstra plass i Internasjonal gruppe,
rangert 4
c) De 6 beste lagene etter tre runder av sesongens Norgescup, rangert 5-10
eller 4-9 hvis ikke punkt b) kommer til anvendelse
Lagene må ha minst 3 herrespillere som har deltatt på laget, i de 3 første rundene av eliteserien,
for å kvalifisere seg til NM Herrer.
d) De 6 eller 7 beste lagene gjennom en åpen NM kvalifisering, avhengig av om punkt b) kommer til anvendelse, rangert 10-16.

Damelagene kvalifiserer seg på følgende måte:
a) Internasjonal gruppe rangert 1-3, evt. 4.
b) Resterende plasser fra en åpen NM-kvalifisering
5
Hvis et lag trekker seg fra NM, tilfaller plassen neste resultatmessige lag fra den
aktuelle kvalifiseringen.

§ 7-3
Arrangørklubb og NCF velger spillesystem til NM Damer/Herrer.
Sluttspillet må være slik at lagene rangeres fra 1-8.
Alle kamper i innledende runder spilles over 8 omganger og sluttspillet over 10 omg.

§ 7-4
I innledende kamper spilles 8 omganger pluss eventuelle ekstraomganger. 
Isemifinaler og finaler spilles det 10 omganger pluss evt. ekstraomganger.

§ 7-5
I page-sluttspill spiller de 4 beste lagene etter følgende system:
a)Nr 1 møter nr 2 i page playoff, nr 3 møter nr 4 i page playoff.
b) Vinner av kampen 1 / 2 går til finalen. Taper spiller mot vinner av kamp 3 / 4.
Vinner av denne kampen går til finalen. Taper får bronse.
c) Finalen spilles over en kamp.

§ 7-6
Ved poenglikhet mellom plass nr. 1 og plass nr. 2 eller mellom nr. 2 og nr. 3 i puljen
skal det spilles tie-break etter gjeldende spilleregler i NCF.

§ 7-7
Ingen lag som etter endt serie står likt med ett eller flere andre lag for en "play-off"
plass, kan elimineres fra denne plass uten å spille en ekstra kamp. Ved en slik likhet i
poeng skal det spilles tie-break etter gjeldende regler. Rangeringen for en slik
tiebreak bestemmes etter de samme kriterier som nevnt i forrige paragraf.

§ 7-8
NM Kvalifisering spilles etter et system som skal godkjennes av NCF.

§ 7-9
Alle kamper spilles etter WCFs spilleregler.

§ 7-10
Alle lag i NM sluttspillet skal spille med ensartet antrekk innen laget.

§ 7-11
Brudd på disse statutter kan medføre tap av poeng i grunnserien og/eller ileggelse av
bøter eller diskvalifikasjon.

 

§ 8 STATUTTER FOR NM LAG MIXED
§ 8-1
Alle curlingspillere, også utenlandske, kan delta i NM Lag Mixed. Kun spillere som er
lisensiert for en norsk klubb kan kåres til Norgesmestere, samt sølv- og
bronsevinnere i mesterskapet.
Et mixed lag skal bestå av to herrer og to damer. To spillere av samme kjønn kan
ikke spille etter hverandre.

§ 8-2
NM Lag Mixed spilles etter et system som skal godkjennes av NCF.

§ 8-3
Forøvrig spilles alle kamper etter WCFs spilleregler.

§ 9 STATUTTER FOR NM INDIVIDUELT
§ 9-1
Alle curlingspillere som er lisensiert for en norsk klubb som er medlem av NCF kan
delta i NM Individuelt.

§ 9-2
NM Individuelt spilles etter et system som skal godkjennes av NCF.

§ 9-3
I Individuelt NM spilles følgende øvelser:
1) Chap & Lie, 2) Draw, 3) Wick, 4) Guard, 5) Dobbel, 6) Raise,7) Siste Sten.


§ 10 STATUTTER FOR NM LAG SENIOR/VETERAN
§ 10-1
Alle norske curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF, og
som er veteran, kan delta i NM Lag Veteran. NM Veteran arrangeres i to (2) klasser:
a) Senior fra 50 år (fylt innen 1.7. før sesongen)
c) Veteran fra 60 år (fylt innen 1.7. før sesongen)
Det må delta minst 4 lag i hver klasse for å oppnå offisiell NM status.

§ 10-2
NM Lag Senior/Veteran spilles etter et system som skal godkjennes av NCF.
Note: Evt. tie-breaks spilles over 4 omganger i begge klasser.

§ 10-3
Forøvrig spilles alle kamper etter WCFs spilleregler.

 

§ 11 STATUTTER FOR ELITESERIEKVALIFISERING
§ 11-1
Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF kan delta i
Eliteseriekvalifisering. Unntatt er spillere som har deltatt på 1/3 eller mer av kampene
i Eliteserien i inneværende sesong. Det kan delta damer og herrer i kvalifisering til
Eliteserien Herrer og damer til Eliteserien Damer.

§ 11-2
8 lag kan delta i kvalifiseringen.
* 1 lag fra endt Eliteserie
* 1 lag fra region Nord (Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag)
* 1 lag fra region Midt (Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark)
* 1 lag fra region Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane)
* 1 lag fra region Sør (Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Aust-Agder og Vest-
Agder)
* 2 lag fra region Øst (Akershus og Oslo)
* Vinneren av NM lag gutter/piker 1)
1) Dersom NM vinneren er kvalifisert går denne plassen til neste ukvalifiserte lag i
NM lag Gutter/Piker

§ 11-3
Kvalifiseringen spilles etter WCFs spilleregler. Det spilles enkel serie, og alle
kampene spilles over 10 omganger. Ved poenglikhet spilles tie-break etter gjeldende
regler for å kåre de 2 beste lagene i kvalifiseringen, som rykker opp i Eliteserien til
neste sesong.


§ 12 STATUTTER FOR NM LAG YNGRE JUNIOR
§ 12-1
Alle norske curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF, og
som er under 16 år før 1.juli før sesongen, kan delta i NM lag Yngre Junior.
NCF følger NIFs bestemmelser om barneidrett som har en nedre grense på at
spillere skal fylle 13 år i det kalenderår turneringen gjennomføres.
Rangering for spilleplanen i tie-break avgjøres etter innbyrdes oppgjør. Ved fortsatt
poenglikhet benyttes trekking mot tee.

§ 12-2
I NM Lag Yngre Junior kan spillere av begge kjønn delta på samme lag, det settes
ingen krav til fordeling mellom kjønnene.

§ 12-3
NM lag Yngre Junior spilles etter et system som skal godkjennes av NCF.

§ 12-4
Alle kamper i NM Yngre junior går over 6 omganger pluss eventuelle
ekstraomganger. Det gis ett poeng for seier og null poeng for tap.

§ 12-5
For øvrig spilles etter WCFs spilleregler.

§ 12-6
Alle lag skal spille med ensartet antrekk innen laget.

§ 12-7
Brudd på disse statutter kan medføre tap av poeng eller diskvalifikasjon.

 

§ 13 STATUTTER FOR MIXED DOUBLE
§ 13-1
Alle curlingspillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF kan delta i
NM mixed double.

§ 13-2
NM Mixed Double spilles etter et system som skal godkjennes av NCF.

§ 13-3
Alle kamper spilles etter WCFs spilleregler.

 

§ 14 STATUTTER FOR TIE-BREAK SPILL
§ 14-1
I situasjoner hvor NCFs statutter krever det SKAL det spilles tie-break. Enten det
gjelder nedrykk- eller opprykk-(slutten) situasjoner spilles det etter disse statutter.
Ved nedrykkssituasjoner defineres den eller de plasser som ikke gir nedrykk som den
plassen det spilles om.
Rangering for spilleplanen i tie-break avgjøres etter innbyrdes oppgjør. Ved fortsatt
poenglikhet benyttes trekking mot tee.

§ 14-2
3 lag - 1 plass:
a) Lag nr. 2 møter lag nr. 3.
b) Vinneren i a) møter lag nr. 1.
c) Vinneren av b) er kvalifisert.

§ 14-3
3 lag - 2 plasser:
a) Lag nr. 1 møter lag nr. 2.
b) Taperen av a) møter lag nr. 3.
c) Vinnerne av a) og b) er kvalifiserte.

§ 14-4
4 lag - 1 plass:
a) Lag nr. 1 møter lag nr. 4 og lag nr. 2 møter lag nr. 3.
b) Vinnerne i a) møter hverandre.
c) Vinneren av b) er kvalifisert.

§ 14-5
4 lag - 2 plasser:
a) Lag nr. 1 møter lag nr. 4 og lag nr. 2 møter lag nr. 3.
9
b) Vinnerne av a) er kvalifiserte.

§ 14-6
4 lag - 3 plasser:
a) Lag nr. 1 møter lag nr. 4 og lag nr. 2 møter lag nr. 3.
b) Taperne av a) møtes.
c) Vinnerne av a) og b) er kvalifiserte.

§ 14-7
5 lag - 1 plass:
a) Lag nr. 4 møter lag nr. 5.
b) Lag nr. 1 møter vinnere av a) og lag nr. 2 møter lag nr. 3.
c) Vinnerne av b) møtes.
d) Vinneren av c) er kvalifisert.

§ 14-8
5 lag - 2plasser:
a) Lag nr. 4 møter lag nr. 5
b) Lag nr. 1 møter vinner av a) og lag nr. 2 møter lag nr. 3.
c) Vinnerne av b) er kvalifiserte.

§ 14-9
5 lag - 3 plasser:
a) Lag nr. 4 møter lag nr. 5.
b) Lag nr. 1 møter vinner av a) og lag nr. 2 møter lag nr. 3.
c) Taperne av b) møtes.
d) Vinnerne av b) og c) er kvalifiserte.

§ 14-10
5 lag - 4 plasser:
a) Lag nr. 1 møter lag nr. 4 og lag nr. 2 møter lag nr. 3.
b) Taperne av a) møtes.
c) Taperen av b) møter lag nr. 5.
d) Vinnerne av a), b) og c) er kvalifiserte.

§ 15 STATUTTER FOR BARNECURLING
§ 15-1
Med barnecurling menes curlingarrangement for barn i alderen 6-12 år

§ 15-2
Barnecurling er underlagt NIFs bestemmelser for barneidrett

§ 15-3
Når det arrangeres turneringer for barn, skal denne være åpen for alle.
Turneringen skal ha premie til alle deltakere, og det skal ikke være rangering. Alle
deltakende lag skal ha en voksen person som lagleder.

§ 15-4
Trygghet, mestring, lek og trivsel er nøkkelord for denne gruppen

§ 15-5
Arrangør skal stille med assistenter som uhildet rettledere for spillerne.

§ 16 Spilleregler for curling i Norge
For curlingspill i Norge gjelder, dersom annet ikke er bestemt i denne lov, WCFs til
enhver tid gjeldende spilleregler. Videre følgende særlige, presiserende eller
supplerende regler:

§ 16-1 Røyking og bruk av alkohol
Røyking og bruk av alkohol er forbudt på alle NCFs arrangementer. Personer som
bruker, eller er synlig påvirket av, alkohol eller andre rusmidler skal bortvises fra
anlegget umiddelbart.
------------------------------------------------------------------------
[18]Jfr. NIFs lov § 14-2.
[19]Jfr. NIFs lov § 2-16.
[20]Jfr. NIFs lov § 2-15, 1. ledd.

Nyheter